Over ons

AnyWi Technologies BV

AnyWi Technologies BV (AnyWi) neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

  1. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop AnyWi uw persoonsgegevens gebruikt. AnyWi zal steeds transparant met u communiceren over welke informatie verwerkt wordt, wat AnyWi ermee doet, met wie de informatie gedeeld wordt en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  2. AnyWi zal alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen.
  3. AnyWi zal voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en zal samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zal AnyWi handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Laatste update: 18 december 2018

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens AnyWi verzamelt en hoe die informatie gebruikt en beschermd wordt.

WAARIN VOORZIET DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door AnyWi in verband met het inzetten van webcams op bouwterreinen. Meer informatie is te vinden op www.blikkenopdebouw.nl .

WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Het doel van de werkzaamheden van AnyWi is duidelijk en gespecificeerd: AnyWi verzamelt opnames van een bouwproject om het bouwproces te monitoren. De producten van AnyWi, de time-lapse video en de hoge resolutie beelden, hebben een archieffunctie en deels een PR-functie. De beelden worden live uitgezonden op de website ​ www.blikkenopdebouw.nl​ . Deze beelden kunnen ook worden getoond op andere websites, waaronder die van de projectontwikkelaar of aannemer.

Ten behoeve van de archieffunctie en de ontwikkeling van de time-lapse video wordt meerdere malen per uur een foto met hoge resolutie opgeslagen. Het beeldmateriaal wordt opgeslagen op een beveiligde server. Bij het opnemen van het bouwproject kunnen personen in beeld komen. Passende maatregelen worden genomen om de privacy van de betrokkenen te waarborgen. Alleen de bewerkte beelden worden opgeslagen.

AnyWi verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor AnyWi de persoonsgegevens heeft verkregen.

WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

AnyWi verwerkt alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien AnyWi daar een gerechtvaardigd belang bij heeft of indien AnyWi moet voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door AnyWi verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door AnyWi verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden van de werkzaamheden van AnyWi.

UW RECHT VAN BEZWAAR

In deze Privacyverklaring gaat het om niet identificeerbare persoonsgegevens die worden verworven als bijproduct van het in beeld brengen van een bouwproject. Dit zijn visuele gegevens die kenmerken weergeven over de fysieke identiteit van een natuurlijke persoon.

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan AnyWi Technologies BV, 3e Binnenvestgracht 23H, 2312 NR, te Leiden.

UW ANDERE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

  • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
  • Als u van mening bent dat AnyWi onjuiste persoonsgegevens over u heeft, dan kunt u deze persoonsgegevens laten rectificeren. Ook heeft u het recht AnyWi te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die AnyWi nodig heeft om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
  • U kunt AnyWi ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit haar systemen. AnyWi zal aan uw verzoek voldoen, tenzij AnyWi een dwingend, gerechtvaardigd belang heeft om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.
  • Ten slotte heeft u het recht AnyWi te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.

AnyWi wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BEWAARTERMIJNEN

AnyWi bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

AnyWi zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit onder andere door de persoonsgegevens te bewaren op een beveiligde externe server met zeer beperkte toegang.

GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe AnyWi omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via de website AnyWi of Blikken op de bouw, of u kunt een brief sturen naar AnyWi Technologies BV, 3e Binnenvestgracht 23H, 2312 NR, te Leiden.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

AnyWi kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de site van ​ www.blikkenopdebouw.nl​ en de site van ​ www.anywi.com​ te plaatsen. AnyWi brengt u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. AnyWi raadt u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.